Artikel 1 - Identiteit van bike-inn.be

 

Bike-inn BVBA

Herenthoutseweg 177, 2200 Herentals, België

014/230400

info@bike-inn.be

BE0810217046

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van bike-inn.be en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. Bike-inn.be is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als bike-inn.be gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden bike-inn.be niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

de maten, kleuren en uitvoeringen van het aanbod.

Artikel 4 - De overeenkomst

 

De overeenkomst komt tot stand van de moment dat er een e-mail wordt verstuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

Zolang de klant geen bevestigingmail heeft gekregen, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft bike-inn.be passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal bike-inn.be daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Bike-inn.be kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien bike-inn.be op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 

Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.

Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan bike-inn.be. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

De klant dient het ongebruikte product in de ongeopende verpakking terug te sturen. Zo niet is het herroepingsrecht niet van toepassing. De eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Bike-inn.be betaald u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Producten die in promotie gekocht zijn worden onder geen enkel geval terug genomen.

 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de verzendkosten voor zijn rekening.

Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal bike-inn.be dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door bike-inn.be

 

Artikel 7 - De prijs

 

De prijs op bike-inn.be is steeds uitgedrukt in EUR.

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is bike-inn.be niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

 

Bike-inn.be staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties.

Een door bike-inn.be, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover bike-inn.be kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan bike-inn.be schriftelijk te worden gemeld. Het terug te sturen product dient in originele ongeopende verpakking en ongebruikt te zijn.

 De garantietermijn van bike-inn.be komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Bike-inn.be is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

 

De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van bike-inn.be en/of op de verpakking behandeld zijn;

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 

Bike-inn.be zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan bike-inn.be kenbaar heeft gemaakt.

Bike-inn.be zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Bike-inn werkt samen met Bpost. Deze is enkel actief op werkdagen. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding. De verzendkosten bedragen 6,05 euro. Gratis verzending in Belgie boven 100 euro, en boven 150 euro in Nederland.

In geval van ontbinding van dit artikel zal bike-inn.be het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal bike-inn.be zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van bike-inn.be.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij bike-inn.be tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan bike-inn.be, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 - Betaling

 

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan bike-inn.be te melden.

In geval van wanbetaling van de klant heeft bike-inn.be behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij bike-inn.be, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

Bij bike-inn.be ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door bike-inn.be binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een klacht schort de verplichtingen van bike-inn.be niet op, tenzij bike-inn.be schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door bike-inn.be, zal bike-inn.be naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 12 - Outlet

 

Bike inn bvba kan nooit verplicht worden artikelen uit de outlet verkoop terug te nemen en klanten hier voor te vergoeden.

Brand Identity + Webdesign & Development by Noshinto